OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti PRESENT-KOM s.r.o., ul.Hurbanovská 931/13A, 94652 Imeľ, IČO: 36 691 259, DIČ: 2022265872, IČ DPH: SK2022265872. zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 18836/N pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.malovaneflase.sk, www.present-kom.sk

Zadanie objednávky:

Objednávky od zákazníkov akceptujeme len v písomnej forme / pošta, e-mail, eshop, aby sme vylúčili prípadné nejasnosti v dodávkach tovaru. Za omyly v prípade nepresnej objednávky zodpovedá kupujúci a nevzniká mu nárok na reklamáciu.

Potvrdenie objednávky:

Na webovú objednávku Vám odpovie zodpovedný pracovník najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch, automatická odpoveď nie je potvrdením objednávky, má iba informatívny charakter. V objednávke prosíme uviesť fakturačnú adresu, názov výrobku, požadované množstvo, spôsob, miesto doručenia a telefonický kontakt. Dodací termín bude nami následne potvrdený telefonicky, popr. E-mailom.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku a to do 14 dní bez udania dôvodu.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho nadobúdajúca cena. V takomto prípade bude informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky: zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
tovar musí byť kompletný, vrátane dokladu o kúpe
tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku
Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Povinnosti predávajúceho

 • Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • nezodpovedáme za:
 • neskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom.
 • neskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • a poškodenie zásielky zavinené dopravcom.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku a akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • výber tovaru zákazníkom ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám – takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Spôsob platby a poplatky za prepravu

Kuriérska služba prepravné 3,90EUR pre koncového zákazníka je pri nákupe tovaru nad 50EUR doprava zadarmo. Prepravu tovaru prostredníctvom prepravnej služby hradí príjemca podľa taríf prepravnej služby odvíjajúcej sa od hmotnosti, objemu a regiónu kde je tovar doručovaný. Táto cena bude orientačne vypočítaná po odosielaní objednávky cez stránku www.present-kom.sk a oznámená v potvrdzovacom maily, ktorý zákazník spätne dostane. Pri objednávke väčšieho množstva výrobkov rozhoduje o spôsobe balenia /paleta, kartón/ dodávateľ, z dôvodu bezpečnej prepravy tovaru.
Pri preberaní tovaru zaslaného zásielkovou službou popr. poštou je potrebné skontrolovať neporušenosť zásielky. Tovar pred doručujúcim vodičom rozbaľte a dôkladne skontrolujte. Doklady podpisujte len na základe kontroly. V prípade poškodenia zásielky, je nutné zásielku neprevziať a túto reklamovať písomne u prepravcu / pošta, prepravná služba / a ihneď zaslať odosielateľovi. Ak zákazník prevzal tovar od prepravcu, prípadné reklamácie zavinené prepravou /zjavné poškodenie zásielky/ si uplatňuje priamo u prepravnej služby, ktorá prepravu zabezpečila

Spôsob platby:

úhrada faktúr je v EUR a pri doručení tovaru sa platí formou dobierky kuriérovi prepravnej služby alebo na pošte.

Prepravné podmienky:

 • Prostredníctvom kuriérskej služby, pošty až k Vám priamo do domu a to 7 – 10 dní a položky sú dostupné na sklade
 • informačná SMS o dni doručenia Vašej zásielky
 • informačná SMS v deň doručenia o približnom čase doručenia zásielky
 • možná zmena adresy počas doručovania ( v SMS nájdete číslo pre nahlásenie zmeny adresy dodania)
 • pri preberaní zásielky možná platba hotovosťou alebo platobnou kartou
 • 3 pokusy o doručenie (3 dni)
 • možnosť sledovania zásielky na internete, číslo zásielky dostanete v informatívnej SMS

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade poškodenia v prvom rade spísať s kuriérom zápisnicu o poškodení a následne skontrolovať obsah zásielky či nie je poškodený aj tovar. Pokiaľ je tovar poškodený, zásielku zákazník nepreberie. V prípade prevzatia zásielky s poškodeným obalom bez spísania zápisnice dodávateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Ochrana osobných údajov

Zásielková služba zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje za účelom ponuky služieb a produktov. údaje sú spracované pre marketingové aktivity našej spoločnosti na neurčitý čas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Tieto údaje pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím. Podľa §20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvanie, resp. využívaniu v poštovom styku.

Ceny výrobkov

 • Stanovenie ceny:
 • Naše ponúkané výrobky si môžete pozrieť na www.malovaneflase.sk
 • Akcie sú časovo obmedzené a trvajú do vypredania zásob.
 • Ceny sú stanovené bez dopravy k zákazníkovi
 • Všetky ceny výrobkov v internetovom obchode www.malovaneflase.sk sú uvedené v EUR vrátane DPH.
 • Vyhradzujeme si však právo na zmenu cien z dôvodu pohybu kurzu. Ak takýto prípad nastane a cena výrobku sa zmení, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať pred vybavením Vašej objednávky.

Doklady k zásielke

Každá zásielka obsahuje faktúru, dodací list, pri platbe v hotovosti príjmový doklad. Faktúru je možné zaslať aj elektronickou formou. Faktúra v elektronickej forme je plnohodnotným dokladom.

Záručné podmienky

Na celý sortiment tovaru v internetovom obchode www.malovaneflase.sk platia prísne kvalitatívne kritériá. Spolu s výrobcom zaručujeme spoľahlivosť a zákonnú záručnú lehotu 2 roky. Začiatok záruky stanovuje dátum uvedený na faktúre, ktorá slúži aj ako záručný a dodací list. V prípade poruchy výrobku počas 2 ročnej záručnej lehoty nám výrobok zašlite späť na našu adresu. Do zásielky ku výrobku priložte:

* fotokópiu faktúry
* popis reklamovanej chyby výrobku.

Zásielku výrazne označte textom „Reklamácia“. V prípade oprávnenej reklamácie Vám výrobok vymeníme za nový.
Reklamácia sa nevzťahuje na CD a DVD nosiče, batérie, akumulátory, knihy, softvér, tlačové materiály, svietidlá a svetelné zdroje, špeciálne(náhradné diely a pod.). Taktiež nebude uznaná v prípade, ak výrobky boli poškodené neodbornou manipuláciou, nevhodným zaobchádzaním alebo nedodržaním pokynov v návode.
Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku.

Odborné poradenstvo

Ak máte k našim výrobkom technické otázky, zavolajte na telefónne číslo 0905 897 911 alebo napíšte na e-mail presentkom931@gmail.com ktorí Vám poskytnú odborné poradenstvo. Pre uľahčenie a urýchlenie vybavenia Vašej otázky uvádzajte príslušné objednávkové číslo výrobku. Pokiaľ v dodávke chýba návod na použitie, zavolajte nám a my Vám návod urýchlene doručíme.

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.present-kom.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchác zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná. Reklamovať je možné len tovar zakúpený na internetovom obchode www.present-kom.sk. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v pokiaľ možno v originálnom balení vrátane manuálov (ak sú súčasťou), kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.
Náklady spojené s reklamáciou nesie prevádzkovateľ (po predložení dokladov).
Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní od jej prijatia.
Všetky nami ponúkané výrobky spĺňajú vysoké kvalitatívne požiadavky a na všetok tovar (mimo krmív, komponentov, aróm a pod.) je výrobcami poskytovaná záruka min. 2 roky. Tovar v prípade oprávnenej reklamácie, kde nie je možné vykonať jeho opravu meníme kus za kus.

Práva a povinnosti našej spoločnosti a zákazníka

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia www.present-kom.sk nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.present-kom.sk si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ (veľkoobchod) tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. ho nemá na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom elektronickej pošty, resp. telefonicky.
Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, pričom dátumom vzniku zmluvného vzťahu sa rozumie dátum objednávky.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na presentkom931@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.